Deelnemersvoorwaarden 076 Verkeersonderzoek

Deze voorwaarden zijn van toepassing op 076 Verkeersonderzoek, dat wordt georganiseerd in opdracht van de Gemeente Breda en uitgevoerd door IJsberg Holding BV, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: “IJsberg”.

Artikel 1 Algemeen:

 1. Elk in Nederland woonachtig persoon van 18 jaar of ouder is gerechtigd aan dit onderzoek en bijbehorende acties deel te nemen. Ben je jonger dan 18 dan heb je toestemming nodig van een ouder of voogd.
 2. Medewerkers van IJsberg en overige partners die betrokken zijn bij deze App en bijbehorende acties en door IJsberg ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.
 3. Deelname aan het onderzoek en bijbehorende acties is gratis.
 4. Door deelname aan het onderzoek gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden.
 5. Deze actievoorwaarden zijn tevens te raadplegen, downloaden en printen op www.076verkeersonderzoek.nl hierna te noemen: ‘de Website’,

Artikel 2 Gegevens:

 1. Voorafgaand aan de verschillende acties en deelname aan het onderzoek bestaat de mogelijkheid om je met je persoonlijke gegevens te registreren (bijvoorbeeld naam, e-mailadres en/of NAW-gegevens). Winnaars dienen zich in ieder geval achteraf op de daarvoor aangewezen wijze te registreren om hun prijs in ontvangst te kunnen nemen.
 2. Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. Wanneer jouw woon- of werkadres wijzigt, ben je verplicht dit door te geven via info@076opweg.nl
 3. De persoonsgegevens die je ons verstrekt worden conform ons Privacy Statement gebruikt. Dit Privacy Statement vind je elders op de site.

Artikel 3 Hoe en wanneer kan je meedoen?

 1. Vanaf 2 april 2018 kan iedereen deelnemen aan het 076 Verkeersonderzoek en bijbehorende acties.
 2. Je neemt deel aan het onderzoek door de vragenlijst op de website in te vullen.

Artikel 4 Aanwijzing van de winnaars:

 1. Na afloop van het onderzoek worden op willekeurige wijze, door middel van een computersysteem de winnaars van de prijzen gekozen.
 2. De winnaars krijgen persoonlijk bericht.
 3. Alleen volledig ingevulde vragenlijsten dingen mee naar een prijs.
 4. De extra prijs wordt getrokken onder die deelnemers die alle drie enquêtes volledig hebben ingevuld.

Artikel 5 Aansprakelijkheid en vrijwaring:

 1. IJsberg en haar partners besteden de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de verschillende acties. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website, of op andere door IJsberg openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan IJsberg worden tegengeworpen noch enige verplichting voor IJsberg doen ontstaan.
 2. Je erkent dat deelname aan het onderzoek en bijbehorende acties geheel voor eigen risico is.
 3. IJsberg, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de Actie, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot – schade als gevolg van:

– de door haar, uitgekeerde prijzen;

– het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de acties en/of het wijzigen van de prijzen indien de omstandigheden dit vereisen.

4.Beperking van aansprakelijkheid. Voor zover maximaal toegestaan door het toepasselijk recht, zijn noch IJsberg noch haar leveranciers en onderaannemers aansprakelijk jegens u of jegens derden voor enigerlei schade dan wel directe, indirecte of incidentele schade, gevolgschade of schade anderszins (in ieder geval met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade voortvloeiend uit de onmogelijkheid de Producten te gebruiken of hier toegang toe te verkrijgen, verlies van data, zakelijk verlies, gederfde winst, bedrijfsonderbreking en dergelijke) voortkomend uit het gebruik van of onmogelijkheid om de Producten te gebruiken, zelfs indien IJsberg was ingelicht over de mogelijkheid van deze schade.

Artikel 6 Auteursrechten en medewerking:

Indien je de winnaar van een prijs bent, geef je IJsberg hierbij toestemming om jouw naam, alsmede mogelijk foto’s en/of beeldmateriaal waarop je bent afgebeeld (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met deze acties.

Artikel 7 Rechten IJsberg:

 1. IJsberg behoudt zich het recht voor ten alle tijde jouw deelname aan de acties op te schorten of te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling dan wel indien je je anderszins op frauduleuze wijze gedraagt, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat IJsberg hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 2. Wij kunnen uw account bij Positive Drive beëindigen door verwijderen of blokkeren ervan. Wij zullen u hiervan in kennis stellen per e-mail. In het geval dat wij uw account op grond van wanprestatie beëindigen, is het niet toegestaan om een nieuw account aan te maken zonder behoudens onze uitdrukkelijke toestemming.
 3. IJsberg is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze acties en/of de actievoorwaarden en/of de prijzen gedurende de looptijd van de acties te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze acties te staken of te onderbreken, zonder dat IJsberg daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging van de acties en/of de actievoorwaarden en/of prijzen dan wel staking of onderbreking van de acties, zal door IJsberg via de App bekend worden gemaakt.

Artikel 8 Contact:

 1. Vragen, opmerkingen of klachten over het onderzoek en de bijbehorende acties of deze algemene voorwaarden kunnen kenbaar worden gemaakt aan IJsberg.
 2. IJsberg zal zich naar beste kunnen inspannen om eventuele klachten binnen drie weken af te handelen. Als de deelnemer meent dat de klacht niet afdoende afgehandeld is, kan een schriftelijke klacht worden ingediend bij De Kansspel Autoriteit, Ministerie van Justitie, Postbus 20301 (2500 EG) Den Haag.

Artikel 9 Diversen:

 1. Op deze Actie is tevens ons Privacy Statement van toepassing.
 2. Deze Actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 3. Op deze Actie en voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien dienen te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.